close
تبلیغات در اینترنت
موانع ارتباط

نیازهای اساسی روز

نظرسنجی

ارسال لینک

آخرین ارسالی های انجمن

عنوان پاسخ بازدید توسط
مشخصات عكس آموزشى مناسب 0 2 hamed6314
طرّاحى و نقّاشى 0 2 hamed6314
رسانه هاى ديدارى ترسيمى 0 2 hamed6314
يادگيرى چيست ؟ 0 4 hamed6314
کار در ارتفاع 0 4 hamed6314
راه های کنترل استرس و اثرات استرس بر روابط انسانی و محیط کار 0 4 hamed6314
سرعت تغییر در فناوری 0 4 hamed6314
ضد دعوا (راهکارهای ایجاد صمیمیت بین زن و شوهر) 0 5 hamed6314
کارمندیابی 0 6 hamed6314
مزایا و معایب دولت الکترونیک 0 6 hamed6314
تعريف سيستم اطلاعاتي مديريت 0 5 hamed6314
تمركز بر سيستم پشتيباني تصميم گيري 0 6 hamed6314
واحد تجاری سیار 0 5 hamed6314
ابعاد دولت الکترونیک 0 4 hamed6314
راهکارهای با حجاب کردن دختر ها 0 6 hamed6314
نقش عفاف و حجاب در روحیه دخترها 0 5 hamed6314
فواید بلندخوانی برای کودکان 0 3 hamed6314
اهداف آموزش خواندن شامل موارد زیر است؟ 0 3 hamed6314
چگونه براي كودكان شعر انتخاب كنيم؟ 0 4 hamed6314
تعريف زبان کودک 0 4 hamed6314
نقش iT در شکست اغلب پروژه هاي برنامه ريزي منابع سازمان 0 7 hamed6314
مزاياي پياده سازي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان 0 7 hamed6314
كاركردهاي سيستم برنامه ريزي منابع سازمان 0 8 hamed6314
فرایند حل خلاق مسئله (حل خلاق مسئله) در سازمان 0 9 hamed6314
دلایل ناموفقی در سعادت خانواده 0 10 hamed6314
کاربرد های سیستم Gis 0 11 hamed6314
تعریف Gis 0 9 hamed6314
علل چشم و هم چشمي از نگاه قرآن و روانشناسان 0 11 hamed6314
اثرات ضعف ایمان در خانواده 0 8 hamed6314
نکاتی که باعث ایجاد صمیمیت میان زن مرد می شود 0 9 hamed6314

مفهوم ارتباط

ارتباط چيست ؟
در جوامع انسانى « ارتباط » به معناى ارسال و دريافت پيام است. به عبارت ديگر« ارتباط » فرآيند ايجاد فهم مشترك بين افراد است.
در تعريفى كلى و ساده مى توان گفت ارتباط عبارت است از» فرآيند تبادل پيام بين فرستنده و گيرنده به نحوى كه ذهنيات (معانى ) مورد نظر طرفين به يكديگر منتقل شود »
عناصر تشكيل دهنده ى ارتباط در ساده ترين نوع آن عبارت انداز : منبع ، پيام و مخاطب.
منبع، كسى است كه « پیام» را می فرستد.
مخاطب، كسى است كه « پیام» دریافت می کند.
پيام يا خبر ، احساس يا انديشه اى است كه از سوى منبع براى مخاطب ارسال مى شود و به وسيله ى حواس پنجگانه دريافت مى گردد
موانع ارتباطى :
موانع ارتباطى به كليi عوامل يا عناصرى گفته مى شود كه در امر ارتباط يا اطلاع رسانى ، اخلال و مزاحمت ايجاد كند.
ارتباطات آموزشى
فرآيند آموزش در كلاس درس گونه ى ويژه اى از ارتباطات محسوب مى شود . معلمان در كلاس، دانش و تجربه ى خود را از طريق برقرارى ارتباط به فراگيران منتقل مى كنند. فرآيند يادگيرى از طريق ارتباط را اصطلاحاً ارتباطات آموزشى مى نامند.
در الگوى ساده ى ارتباط آموزشى در كلاس درس عناصر زير ديده مى شود :
1 منبع يا فرستنده (معلم )
2 مخاطب يا گيرنده (فراگيرنده = دانش آموز)
3 پيام (محتواى درس )يا رمز
4 رسانه (تخته يا تابلوى كلاس و كتاب) = رسانه آموزشى
5 بازخورد (واكنش فراگيرنده )
6 موانع ارتباط آموزشى(پارازيت ،مانند خنده بى جا، شلوغى و...)
كلاس درس يا هر موقعيت آموزشى ديگر يك جريان ارتباطى تعاملى است كه همه ى عناصر الگوى ارتباطى در آن وجود
دارد و از انواع ارتباط گروهى است.

انواع ارتباط
فرآيندهاى ارتباطى را مى توان بر حسب معيارهاى مختلف، از جمله تعداد افراد شركت كننده در اين فرآيند يا رسانه ها و رمزهاى به كارگرفته شده ى در آن، به ترتيب زير به انواعى تقسيم كرد:
1 انواع ارتباط از لحاظ تعداد مخاطب: از اين لحاظ
چهار نوع ارتباط زير قابل تشخيص اند:
الف) ارتباط درون فردى : در اين نوع ارتباط ، فرد با خود ارتباط برقرار مى كند. مثلا در جهت انجام كارى سخت خود را تشويق مى كند يا از اين كه عملى ناپسند داشته است، خود را شماتت مى كند

ب ) ارتباط ميان فردى يا ارتباط چهره به چهره : در اين نوع ارتباط ، پيام بين دو نفر تبادل و ردو بدل مى شود

ج ) ارتباطگروهى : درارتباطگروهىتعدادافرادشركتكنندهتقريباًقابلشمارش و شناسايىاست . ميزگردها، سمينارها وكلاسهاىدرسرانمونهاىاز ا رتباطگروهىبهشمارمىآورند

د ) ارتباط جمعى : نوعى ارتباط است كه در آن افراد زيادى ناآشنا، غير مشخص و نامتجانس، كه به راحتى قابل شمارش نيستند، مشاركت دارند. سخنرانى در مجامع عمومى با ارسال پيام از طريق برنامه اى راديويى، تلويزيونى و نشريات، از اين جمله اند

 

 2-  انواعارتباطازلحاظرمز:

ازايننظرنيزبهطوركلىدونوعارتباطرامىتوانتميزداد:

الف)ارتباطكلامى: نوعىارتباطاستكهدرآن، پيامها

درقالبرمزهاىكلامى(اصوات، كلمات، جملهها، عبارتها)چهبهصورتشفاهى و چهبهشكلنوشتارى، منتقلمىشوند

 

ب ) ارتباط غير كلامى: در اين شكل از ارتباط ، از رمزهاى غير كلامى استفاده مى شود. ارتباط غيركلامى، قبل از شكل گيرىذو تكامل زبان در جوامع بشرى نقش مهمى داشته است و هنوز در مواردى به منزله ى « تكميل كننده ى ارتباط كلامى »  و حتی « راه ارتباطی مستقل» مورد استفاده قرار مى گيرد. با استفاده از علايمى نظير روشن كردن آتش بر فراز كوه ها در گذشته پيام ها را به مكان هاى بسيار دور منتقل مى كردند. زبان تصويرى (مانند طراحى، نقاشى، عكس و فيلم ) موسيقى و نيز زبان بدن، شكل هاى متفاوتى از ارتباط غير كلامى هستند. زبان بدن، يعنى استفاده از حركات و حالات دست ها ، پاها ،تنه و چهره كه در خالص ترين شكل آن به صورت هنر پانتوميم در مى آيد، از رايج ترين شكل هاى ارتباطى است.